En aquest apartat hi han totes les abreviacions usades en el projecte Speeduino amb la seva corresponent descripció.

 

AFR (Air Fuel Ratio): Relació combustible aire.

ATDC (After Top Dead Center): Després del punt mort superior.

BTDC (Before Top Dead Center): Abans del punt mort superior.

CLT (Coolant Temperature Sensor): Sensor de temperatura del refrigerant.

DFCO (Deceleration Fuel Cut Off): Tall d'injecció en desacceleració.

ECU (Electronic Control Unit): Unitat de control electrònic (UCE).

EFI (Electronic Fuel Injection): Injecció de combustible electrònica.

EMS (Engine Management System): Sistema de gestió del motor.

FP (Fuel Pump): Bomba de combustible.

IAT (Inlet Air Temperatura Sensor): Sensor de temperatura de l'aire d'admissió.

MAP (Manifold Absolute Pressure): Pressió absoluta en el col·lector d'admissió.

NBO2 (Narrow Band O2): Sensor d'oxigen de banda estreta.

PMS: Punt mort superior.

PMI: Punt mort inferior.

PWM (Pulse Width Modulation): Modulació per amplada de polsos.

TPS (Throttle Position Sensor): Sensor de posició de la papallona.

VVT (Variable Valve Timing): Sincronització variable de vàlvules.

WBO2 (Wide Band O2): Sensor d'oxigen de banda ampla.